Regulamin korzystania z serwisu aleksandra.duchewicz.pl – Ola Voila

1. Najważniejsze informacje

Regulamin określa m.in. sposoby złożenia zamówienia, sposoby płatności oraz informacje o sprzedawcy.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Zgodnie z RODO, w Polityce Prywatności przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora. https://aleksandra.duchewicz.pl/polityka-prywatnosci/

Serwis prowadzi Aleksandra Duchewicz – właścicielka Ola Voila zwaną dalej Ola Voila, Sprzedawcą. Kontakt e-mail: [email protected]

4. Podstawowe pojęcia:

1) Produkt – Woski zapachowe, tealighty lub świece sojowe. E-book, konsultacje on-line.
2) Produkt elektroniczny – postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book w formie PDF).
3) Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu/usługi tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub osoba,
4) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą,
5) Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika
6) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Informacje dotyczące zakupu i realizacji zamówień

 1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
 2. W przypadku promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
 4. Produkt elektroniczny udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 365 dni lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na podstawie których może zweryfikować poprawność wybranej Usługi oraz kwotę do zapłaty. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informację na temat niniejszego Regulaminu.
 6. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Ola Voila należności uiszczanej przelewem na konto bankowe Aleksandra Duchewicz, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich.
 8. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 9. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą elektroniczną poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia go lub w przypadku produktów fizycznych tj. woski, świece lub tealighty wysyłka na adres wskazany przez klienta.
 10. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje o zakupionych produktach wraz z instrukcją dotyczącą zakupionego produku.
 11. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.
 12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 13. „Dostępne formy płatności:

System płatności online Blue Media

 Google Pay

Przelew bankowy

15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty Zamawiającego.

16. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
17. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności na e-mail podany przy zamówieniu.
18. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.
19. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.
21. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.

22. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług.

23. Ola voila rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Ola voila poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

24. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Ola voila z reklamacją.

25. Ola voila blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.

26. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected]

27. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

28. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Ola voila udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.

29. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres: [email protected] w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Ola voila mogła zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Ola voila poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

3. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać na elektronicznych urządzeniach w celu zapoznania się z treścią.
4. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania i wykorzystywania Produktu. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje. Niedozwolone jest również
dystrybuowanie Produktu, udostępnianie go lub odtwarzanie publiczne.
5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Ola voila może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

4. Warunki techniczne dotyczące produktów elektronicznych

 1. Aby uzyskać dostęp do Produktów/usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową i z dostępem do Internetu.
  2. Produkty mogą być w formacie PDF. Zatem Użytkownik powinien posiadać programy, które obslugują te pliki.
 2. W przypadku problemów z otworzeniem zakupionego produktu elektronicznego uwagi proszę kierować pod adresem e-mail.


5. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:
Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni

4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres Sprzedawcy.

6. Postanowienia końcowe:

1. Zabrania się dzialania przez użytkownika strony na niekorzyść sprzedawcy, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami.
2. Jakiekolwiek próby korzystania z Produktów elektronicznych w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, mogą skutkować rozwiązaniem umowy oraz podjęciem kroków prawnych.
3. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w dysponuje Ola voila. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
4. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte w ramach stosowania się do porad dotyczących konsultacji online.
5. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

7. Zmiany regulaminu

 1. Ola voila zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
  2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy, co spowoduje usunięcie Konta Użytkownika.
  3. Powyższe postanowienia nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w dniu dokonywania zakupu,

8. Wyłączenie odpowiedzialności
13. Ola voila nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do porad w ramach konsultacji online.
14. Ola voila nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
15. Ola voila– nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym
awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

WZÓR odstąpienia od umowy

Ola voila Aleksandra Duchewicz
e-mail: [email protected]
Ja ………………………………………………………………. informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………………………………………………………………………


Data i podpis…………………………………….

Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
W tym celu, na adres e-mail prześlij oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Możesz skorzystać z przykładowego wzoru odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konieczne będzie uregulowanie kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś mnie o odstąpieniu od niniejszej umowy.